Tips To Double Your LinkedIn Recommendations

shutterstock_193524572(Vietnamese below) A weak recommendation will not probably cost you a chance to be considered for a position. However, when screening your LinkedIn profile, employers will notice the following 3 things in the Recommendations section:

 1. The ratio between the number of connections and that of recommendations. Too many connections against few recommendations can be a red flag
 2. The number of given recommendations equal to that of received ones will remind the employers of reciprocity.
 3. They always seek out for quality recommendations.

So how to increase your quality LinkedIn recommendations? This is how.

Tips to ask for recommendations:

In order to effectively ask for recommendations from your boss or supervisors, we recommend you follow the below steps:

 • Remind them that this is not a full letter, and that it takes them only up to 10 minutes with 3 paragraphs at maximum.
 • Provide them with the ideas. For example: “Could you talk about the Sales project that we worked on together and the role I played?”
 • Suggest them about 3 of your traits or special professional characteristics that need to be mentioned in the recommendation. For example: “Would you mind mentioning my work ethic, team-work ability, my extensive experience working with major client enterprise accounts?”.

Standard structure of a quality recommendation

The more clearly and specific your request is, the more probably you will avoid general and blur recommendation like “She is a good person”. Besides, you can provide them with the following ideas to make it more convenient for them when recommending you.

 • Assess the relationship quality

“I’ve known Scarlett other for 5 years, during which we have been cooperating in a wide range of projects”

 • Show the advocacy for the recipient

“After becoming the manager, I specially requested that Scarlett join our team”

 • Describe a project that exemplifies the recipient’s professional traits

“In a project with XYZ, we were in danger of delivering late. Scarlett stepped up and found two resources to share the work. Her leadership skill literally helped save that project”

 • Close the recommendation with a call-for-action

“If you are seeking a project manager with excellent organizing skill, sociability and resilience, Scarlett is my best choice”.

Làm Thế Nào Để Gấp Đôi Số Khuyến Nghị (Recommendations) Trên LinkedIn?

Một lời Khuyến nghị không tốt chưa hẳn đã khiến bạn trượt ra ngoài mắt xanh của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, khi xem xét hồ sơ ứng viên trên LinkedIn, các nhà tuyển dụng vẫn thường để ý đến 3 điều sau trong phần Khuyến nghị:

 1. Tỷ lệ giữa số lượng kết nối (connections) và số lượng khuyến nghị. Số lượng kết nối nhiều mà số khuyến nghị ít sẽ là một dấu hiệu xấu.
 2. Số lời giới thiệu nhận được bằng số cho đi khiến họ liên tưởng đến một cuộc trao đổi
 3. Nhà tuyển dụng chỉ tìm kiếm những lời khuyến nghị thực sự có chất lượng.

Vậy, làm thế nào để tăng gấp đôi số lượng khuyến nghị “thực sự chất lượng” cho hồ sơ LinkedIn của bạn?

Cách hỏi xin lời khuyến nghị

Để hỏi xin những lời khuyến nghị từ sếp hoặc người hướng dẫn, bạn hãy thực hiện những điều dưới đây:

 • Nhắc họ nhớ rằng đây không phải là một lá thư đầy đủ, chỉ mất 10 phút và không cần dài hơn 3 đoạn văn ngắn
 • Cho họ ý tưởng về những điều bạn muốn họ nói. Ví dụ: “Anh/chị giúp em kể về dự án Sales mà chúng ta đã cùng thực hiện và vị trí mà em đảm nhiệm”
 • Gợi ý về 3 tính cách hoặc đặc điểm nghề nghiệp nổi trội bạn muốn họ đề cập. Ví dụ: “Anh/chị vui lòng đề cập đến đạo đức nghề nghiệp của em, khả năng làm việc nhóm, và kinh nghiệm sâu rộng của em khi làm việc với các công ty khách hàng lớn”.

Cấu trúc chuẩn của một lời Khuyến nghị

Càng cụ thể bao nhiêu, bạn càng tránh được những lời Khuyến nghị chung chung kiểu như “Cô ấy là một người tốt”. Thêm vào đó, bạn có thể gợi ý những cấu trúc dưới đây để giúp họ viết Khuyến nghị nhanh và thuận tiện hơn.

 • Đánh giá chất lượng của mối quan hệ:

“Tôi đã biết Hoa được 5 năm, trong suốt quãng thời gian đó, chúng tôi đã cộng tác với nhau trong rất nhiều dự án”.

 • Thể hiện sự ủng hộ đối với người được khuyến nghị

“Khi trở thành trưởng phòng, tôi đặc biệt bày tỏ mong muốn cô ấy gia nhập đội ngũ nhân viên của tôi”

 • Mô tả một dự án giúp thể hiện rõ các tố chất chuyên nghiệp như khả năng lãnh đạo hoặc sáng tạo

“Trong dự án với bên XYZ, chúng tôi đã từng suýt chậm deadline. Hoa đã tìm ra 2 nguồn lực để chia sẻ công việc. Với tài lãnh đạo của cô, chúng tôi đã cứu được dự án đó…”

 • Kết thúc khuyến nghị bằng lời kêu gọi

“Nếu bạn tìm một quản lý dự án có tài tổ chức, hòa đồng và kiên cường, Hoa là lựa chọn tốt nhất”.