Vietnamese Employees Working for Foreign Organization/Individual in Vietnam

September 11, 2014

In order to implement a provision on Vietnamese employees working for a foreign organization/individual in Vietnam (i.e. Article 168.2 of the Labor Code (Law No. 10/2012/QH13 dated June 18, 2012)), the Government issued Decree No. 75/2014/ND-CP on July 27, 2014 (“Decree 75”), which will take effect on September 15. Decree 75 addresses the recruitment, introduction, utilization, and management of Vietnamese employees working for organizations and individuals in Vietnam.

According to Decree 75, Vietnamese citizens who are 18 years-old and have full legal capacity for civil acts are permitted to work for foreign organizations and individuals in Vietnam, except for those Vietnamese individuals who are legally prohibited from working for foreigners (e.g. governmental officers and staff (including related persons thereof) working at agencies related to public defense, security, and state secrets).

Under Decree 75, “foreign organizations in Vietnam” include: (i) foreign diplomatic and consular missions, representative offices of international organizations under the United Nations, and regional or sub-regional organizations; (ii) representative offices of foreign news and press agencies and of foreign broadcasting and television organizations; (iii) international organizations, inter-government organizations, and organizations under foreign governments; (iv) permitted foreign non-governmental organizations; and (v) non-profit representative offices of foreign organizations on economy, commerce, finance, banking, insurance, science-technology, culture, education, health, and legal consultancy. Decree 75 specifies that “foreign individuals in Vietnam” are either the foreigners working at the foreign organizations mentioned above, or the foreigners permitted to reside in Vietnam.

Subject to the demands, the foreign organizations or individuals in Vietnam have to send a written request to either (a) the organizations assigned or authorized by the Ministry of Foreign Affairs, or employment services centers established by the Labor Minister, or (b) the Chairman of a provincial People’s Committee (hereinafter referred to as “Authorized Agencies”). The written request should be comprised of information concerning employment positions, number of employees, educational and professional conditions, foreign language qualification, deadline of recruitment, and rights and obligations of Vietnamese employees. The Authorized Agencies, within 15 business days from the date of the written request, are obliged to select the appropriate Vietnamese employees and introduce them to the foreign organization or individuals in Vietnam. The foreign organizations or individuals in Vietnam are entitled to recruit Vietnamese employees if the Authorized Agencies fail to do so within the time-limit.

After the successful recruitment of and execution of labor contracts with Vietnamese employees, the foreign organizations or individuals in Vietnam must, within seven business days from the execution of the labor contracts, forward a written notice to the Authorized Agencies for their records. The copied labor contracts are required to be attached to such written notice.

In addition, on semi-annual and annual basis, the foreign organizations or individuals in Vietnam who are using Vietnamese employees have to submit to the Authorized Agencies a report on the status of recruitment and utilization of Vietnamese employees. Such organizations or individuals must also submit a similar report if required by the Authorized Agencies.

Generally, Decree 75 provides an outline of procedures for the recruitment and management of Vietnamese employees by foreign organizations or individuals.


LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC – CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Nhằm cụ thể hóa quy định của Bộ Luật Lao Động 2012 về quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 75/NĐ-CP (“Nghị Định 75”) vào ngày 28 tháng 7 năm 2014.

Theo Nghị Định 75, “Tổ chức nước ngoài tại Việt Nam” là tổ chức được phép hoạt động tại Việt Nam, bao gồm: (i) cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; (ii) văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài; (iii) tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài; (iv) tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp phép; và (v) văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài. “Cá nhân nước ngoài tại Việt Nam” là người nước ngoài làm việc tại tổ chức nêu trên hoặc người được cơ quan có thẩm quyền phép cư trú tại Việt Nam.

Tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam khi có nhu cầu sử dụng người lao động Việt Nam phải gửi văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền tuyển và quản lý người lao động Việt Nam, cụ thể là: (a) tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền; hoặc (b) trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam  phải nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển; quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động Việt Nam. Tổ chức có thẩm quyền tuyển – quản lý người lao động Việt Nam có trách nhiệm tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trong thời hạn 15 ngày làm việc. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam sẽ trực tiếp tuyển lao động Việt Nam.

Theo Nghị Định 75, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có sử dụng lao động Việt Nam phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổ chức có thẩm quyền tuyển và quản lý người lao động Việt Nam.

Nghị Định 75 có hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 năm 2014. Khi được chính thức áp dụng, Nghị Định này sẽ là công cụ pháp lý hỗ trợ đáng kể cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài trong việc tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam.